A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

"Benedek pápa visszaállította a latin misét."

Magyar Krónika, augusztus 4.
Glaser János

 

A napokban sok szó esik az ujságokban a szentmiséről. Rendszerint valami olyasmit olvashatunk: Benedek pápa visszaállította a latin misét. Mivel ebbe a rövid mondatba több félreértés csúszott, érdemes megnézni, mi is történt igazán.

Először is, a Római Katolikus egyház sohasem tiltotta meg a latinul mondott misét. Sőt, a Második Vatikáni Zsinat által kiadott Konstitució a Szent Liturgiáról (KSzL) 36. pontja határozottan kimondja, hogy a "latin nyelv használatát ... a latin rítusban meg kell tartani."  Ez a szabály tehát nem vonatkozik pl. a görög katolikus közösségekre, hanem azokra, ahol azelött minden szertartást latinul mondtak. A Konstitució aztán folytatja: "mivel azonban mind a szentmisében, mind a szentségek kiszolgáltatásában, mind a liturgia más területein gyakran nagyon hasznos lehet a nép nyelvének használata, meg van engedve ennek szélesebb körű használata." Miről van tehát szó?

A zsinat döntéseinek egyik legfontosabb alapelve volt, hogy az egyházat az Isten népe alkotja. Mivel pedig a liturgia "az a csúcs, amelyre az egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje" (KSzL #10), lényeges, hogy abban minden hívő "tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően" részt vehessen ( #11). A zsinat ezért elrendelte, hogy a 16. század óta fennálló úgynevezett trenti miserendet meg kell újítani. Ennek a rendelkezésnek eredménye a ma általánosan használt liturgia. Miért volt erre a reformra szükség?

Hogy ezt megértsük, ahhoz tudni kell, hogy a Trenti Zsinatig, tehát a 16. század közepéig, nem volt általánosan kötelező, sőt még csak általánosan elfodagott miserend sem. Különböző pápák kiadtak ugyan misekönyveket, ezeket azonban sokszor csak részben használták, a miséből hol kihagytak részeket, hol toldottak hozzá, sokszor olyasmit, ami nem volt oda való, vagy egyenesen babona kifejezése volt. A Protestáns Reformáció erre a problémára is rámutatott, és ezért határozták el a Trentben űlésező zsinatatyák egy kötelező miserend megteremtését. Ez volt az a szertartás, amit a korombeliek a 60-as évek elejéig ismertek. 1962-ben, tehát a II. Vatikáni Zsinat megnyitása előtt alig egy évvel XXIII. János pápa adott ki ugyyan új misekönyvet, amelyben több újítás volt, ezek azonban még nem elégítették ki a kor szükségleteit. A négyszáz évvel azelött megalkotott miserend gyökeres átdolgozására volt szükség.

A trenti miserendnek nagyon sok értékes vonása mellett több gyenge pontja is volt mind liturgiai, mind teológiai szempontból. Ilyen volt a hívőknek majdnem teljes kizárása a szent cselekményből, ami aztán olyan dolgokhoz vezetett, mint a Rózsafűzér, vagy más imák  mondása a mise alatt, az egyházi zene olyan mértékű kialakulása, hogy szinte teljesen elnyomta a mise lényegét, stb. A hívek részvételének talán legnagyobb akadálya a latin nyelv kizárólagos használata volt, beleértve még az olvasmányokat és evangéliumot is, ami nyílvánvalóan lehetetlenné tette, hogy a hívők, akiknek legnagyobb része nem értett latinul, tudatosan részt vegyenek abban, ami történik.

A Vatikáni Zsinat után kiadott új misekönyv, és annak most már második átdolgozása ezeknek a gyengeségeknek legnagyobb részét kiküszöbölte. Amint Benedek pápa kifejtette nemrégiben kiadott levelében, amit a püspökökhöz cimzett, az egyház a trenti miserend használatát hivatalosan sohasem tiltotta meg. A püspökök, papok és különösen a hívők legnagyobb része azonban olyan örömmel fogadta az új liturgiát, hogy használata általános lett, annak ellenére, hogy az elején nem volt könnyű hozzászokni. Bár ennek a misekönyvnek hivatalos kiadása is latin nyelvű volt, egyre kevesebb pap használja, talán főleg azért, mert a papnevelés ma már többnyire nem latinul, hanem az ország nyelvén történik.

Miért szorította ki teljesen az új miserend a trentit, ha az nem volt megtiltva? Ennek egyik oka vitathatatlanul az, hogy az új miserend sok olyan égető szükségletet kielégít, ami talán még tudatos sem volt sok hívőben. Másrészt, a trenti miserend használata olyannyira kötelező volt, hogy annak egyetlen szavát sem volt szabad megváltoztatni. Nem csoda tehát, hogy amikor a  Vatikán egy új misekönyvet adott ki, mindenki természetesnek vette, hogy ezentúl annak használata kötelező.  A legfontosabb ok azonban valószínüleg az volt, hogy a zsinat után a francia Lefebvre bíboros kijelentette, hogy szerinte a zsinat nem volt érvényes, annak egyetlen határozatát sem fogadja el. Annak ellenére, hogy történtek kisérletek a Vatikán és a bíboros, illetve annak követői között az ellentétek elsimítására az nem sikerült és végeredményre szakításra került sor. A legnyilvánvalóbb és legfeltűnőbb ami a "lefebvristákat" jellemzi az, hogy ők változatlanul a trenti misrendet követik, papjaik a misét tehát latinul mondják.

Vatikáni szóvivők kifejtették, hogy Benedek pápa elhatározásának legalább részben az volt az inditóoka, hogy ezeknek az elszakadt testvéreknek az egyházhoz való visszatérését megkönnyítse. Pásztorlevelében (amit mint motu prorio, tehát egyéni kezdeményezés vagy vélemény, adott ki) mint említettük, felhívta a püspökök figyelmét arra, hogy a XXIII. János pápa misekönyvének  használatát az egyház nem tiltja, és  ezért azt szabad használni. Ha ez elősegíti az egység visszaállítását legalább a legújabban elszakadtakkal, nyilvánvalóan helyes lépés volt. 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt