A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Trianoni Kiáltvány   

Magyar Krónika, október 11.

Dr. Kovács Rezső

Trianoni Kiáltvány a magyarokhoz

Itt az ideje, hogy felébredjen az ország ebből a rettenetes közönyből! Nap, mint nap látható és hallható, hogy az elszakított területeken üldözik a magyarokat. Ennek a nagy európai demokráciának jó pár országában bűn magyarnak lenni. Nézzünk már szembe a valósággal! Miért csak a szomszédoknak jogos nemzetvédő politikát folytatni?
Azért, mert sajnos az európai nemzetek sem elég érettek. Egyik nemzet sem adna fel egy talpalattnyi területet sem az igazság nevében. Mit tegyünk? Elég egyszerű: A TRIANONI SZERZőDÉST MEG KELL VÁLTOZTATNI!
Tetszik, vagy nem tetszik, szomszédainknak és Európának más megoldása nincs arra, hogy béke legyen a Kárpát-medencében. Most válság van, gazdasági válság, meg kell oldani és vele együtt a nemzetek problémáit is. Egy kis ország, amely aligha lehetett főbűnöse vagy elindítója az első világháborúnak, elvesztette területének több mint kétharmadát, lakosságának legalább negyedét. Milyen igazságos döntés ez? Még Ausztria, a főbűnösök egyike is lecsípett egy darab területet Magyarországból az igazság nevében. Mi pedig az elmúlt 80-90 év alatt nem csináltunk mást, csak bocsánatot kértünk a szomszédoktól és Európától, hogy itt vagyunk.
Igen, Európa nagyot vétett ellenünk és itt az ideje, hogy ezt belássa es korrigálja. Hitler fasiszta Németországa is méltányosabb volt a magyar kérdésben, mint az úgynevezett demokratikus országok. Sőt, mi több, ezek az úgynevezett demokratikus erők a második világháború után újra visszaállították a trianoni határokat. Így tulajdonképpen kétszer volt Trianon nálunk. Miért gondoljuk, hogy Trianon egy tabu és örökké vele kell élni ? Meg lehet változtatni! A szlovákok több mint 1ooo évig vártak nyugodtan, hogy független országuk legyen, mert nekik is jár egy ország, csak nem ilyen nagy. De független ország jár a baszkoknak is.
Követeléseink a következők:

1) Minden magyar nemzetiségű egyén, aki a trianoni szerződés után idegen államban rekedt, kapjon kettős állampolgárságot! Ez jogi védelmet ad a megszállott területen élő magyar lakosságnak.
2) Követeljük, hogy az összes megszállott területen a magyar lakosság kapjon autonómiát egy éven belül!
3) Az Európai Közösség hivatalosan is ismerje el, hogy a szövetségesek által hozott trianoni döntés mélységesen igazságtalan és méltánytalan volt Magyarországgal szemben, és segítsen a
magyarságnak megoldani ezeket a problémákat!
4) Amennyiben az érintett országok nem képesek békés és demokratikus körülményeket teremteni a magyar lakosság részére, lépjen fel Magyarország területi követelésekkel a magyarok által lakott területek visszacsatolása érdekében!
Nem hiszem, hogy ezek a követelések kielégítők minden magyar számára, de kezdetnek talán
elfogadhatók.

Miért ez a félelem, hogy valami rosszat mondunk? Döntse végre el az ország népe, hogy mit akar a kint rekedt magyarokkal! Egy szégyenletes döntést már hozott ez a nép a kormánya bíztatására.
Legyen ez a végleges? Ez is lehetséges. De akkor hagyjunk fel a megszállott területek magyarjainak a bíztatásával, hogy érdemes magyarnak maradni. Ha ez az álláspontunk, maradjanak csak ők egyedül és hagyjuk őket beolvadni. Teljesen el vagyunk tájolva, ha azt gondoljuk, hogy a világ kozmopolita. Sajnos nem az.
Próbálkoztunk ezzel, de ez a sok jobboldalinak és baloldalinak nevezett huszadik századi irányzat tragédiáival kiábrándította az embereket, és érdekes módon a nemzeti öntudat az Európai Unióban is inkább erősödik, mint gyengülne. Remélhetőleg ez egy másfajta nacionalizmus, másfajta nemzeti öntudat. A tizenkilencedik század végi és a későbbi időben a Horthy-Magyarország nacionalizmusa mélyen elítélendő, de azt is látni kell, hogy akkor sajnos így működött a világ, senki sem volt kivétel.

De mi van most? Szomszédaink ugyanazt folytatják tovább. Csak az Uniónak köszönhető, hogy egyáltalán gondolkoznak engedményeken. Emberek, ez már a huszonegyedik század! Mi történt Európával és a demokráciával itt?
Látni kellene, hogy Európában kis nemzeti államok alakultak. Mi történt a véres szerb háborúban?
Felrúgták a trianoni szerződést a szerbek, horvátok, bosnyákok, albánok. Miért? Mert saját nemzeti államot akartak  népüknek, de furcsa módon ők is megfeledkeztek az ott élő magyarokról. Micsoda felháborító gondolkodás ez? Miért képzelik azt a szomszédaink, hogy a nemzeti államforma csak az ő speciális joguk?
Tulajdonképpen van más lehetőség is számunkra, de sajnos ez generációkat venne igénybe és így nem igazán reális: a teljes asszimiláció. Rögtön béke lenne a Kárpát-medencében! Az asszimiláció nem is olyan nevetséges lehetőség, csak választani kell egy szomszédot: ott vannak a románok, szlávok, szerbek és nem utolsó sorban az osztrákok, németek. Tulajdonképpen a legjobb választás a németség, hiszen gyakorlatilag nincsen olyan magyar család, amelyben ne lenne germán vér.
Aki helyesnek találja a követeléseinket, küldje tovább, aki nem, az gondolkozzék tovább még száz évet, hátha lesz jobb ötlete!

Trianoni Kiáltvány az Európai Unióhoz    

Ez a kiáltvány azzal a kérelemmel fordul az Európai Unióhoz, hogy vizsgálja felül a trianoni döntéseket és szolgáltasson méltányos és igazságos megoldást a magyarság számára.
A "Trianoni Egyezmény" nem maradhat fenn tovább, ha békét akarunk teremteni a Kárpátmedencében.
Óriási hiba volt az Unió részéről, hogy befogadta soraiba a kelet-európai országokat, anélkül, hogy megvizsgálták volna, vajon képesek-e ezen országok a demokratikus rendszer fenntartására. Szintén hibás lépése volt az is, hogy figyelmen kívül hagyta a "Trianoni Egyezményt", amely több ország számára igazságtalan és megalázó döntést hozott. Legtöbb kelet-európai ország természetesen örömmel fogadta a csatlakozási lehetőséget, beleértve Magyarországot is. Hiszen a Unió védelmet, demokráciát, anyagi jólétet és békét ígért számukra. Azonban be kell látnia Európának, hogy nem lehet tartós béke a Kárpát-medénceben a Trianoni Szerződés revíziója nélkül. Ezzel a szerződéssel Magyarország lakosait mélyen megsértették és megalázták. Ezen szerződés antidemokratikus és az európai közösség ennek ellenére közömbös a következményeivel szemben. A változás békés megoldása az Unió kezében van. Az Uniónak lenne  feladata, hogy elindítsa ezt a folyamatot. Nem szabad megvárnia, hogy népi mozgalom alakuljon ki az elégedetlenség következtében, mert akkor a Kárpát-medence egy második Írországgá vagy Szerbiává válik. A legjobb esetben terrorista fészek lesz. Tulajdoképpen pár éve erősödnek a magyarellenes terrorista akciók a szomszédos országokban. Ezekre egyelőre sem az Unió, sem a magyar kormány nem reagál.
Rettenetes arrogancia az Unió részéről azt gondolni, hogy Trianon elfogadható a magyarság számára.

Egy kis történelem:
Mi is történt 1920 után itt Európában? A szövetséges hatalmak egyszerűen felosztották az elfoglalt területeket, az állítólagos nemzeti önrendekezési elv alapján. Így született például egy hét nemzetből álló állam, Csehszlovákia. (Szörnyűség). A 2. világháború után pedig másodszor is jóváhagyták a trianoni döntést az új szövetségesek. Magyarország lassan már 90 éve, hogy elvesztette területe 2/3- át és népessége 1/3-át, az Unió pedig ezt az állapotot teljes mértékben elfogadta. Ez azt jelenti, hogy a magyarság még mindig bűnös és továbbra is bűnhődnie kell. Még a hitleri Németország is méltányosabb volt a magyar problémákkal szemben. A "Trianoni Szerződés" nem dogma és a magyarság számára elfogadhatatlan. Ha megnézzük a magyar állam történetét, azt találjuk, hogy 900- tól egészen 1530-ig a Kárpát-medence magyar királyság volt. 1530-tól kb. 150 éven át török, magyar, Habsburg fennhatóság alatt állt, majd ezt követően kb. 180 évig a Habsburgok kezébe került a Kárpátmedence.


Ezután 1860 közepétől létrejött az Osztrák–Magyar Monarchia. Hol vannak itt a szomszédos népek? Amióta a magyarság letelepedett a Karpát-medencében, azaz több mint ezer éve, Magyarország egyetlen darabja sem tartozott soha sem a Román Királysághoz, sem Szlovákiához, sem az ukrán államhoz, sem a Szerb Királysághoz. Ezen népcsoportok zömét a magyar királyok és a Habsburg-uralkodók telepítették Magyarországra. Ezért ezek az országok semmilyen jogot nem formálhatnak a magyar területekre, még Ausztria sem, habár Ausztria helyzete speciális.

Tulajdonképpen az akkor alkalmazott ideológia alapján jogot formálhatna valamilyen követelésre a Habsburg-házra hivatkozva. Sok, ma is létező európai ország csak pár száz éve alakult egységes nemzeti állammá és senki sem kérdőjelezi meg ezen országok létjogosultságát? Miért kell Magyarországnak bizonygatni, hogy a Kárpát-medence magyar? Belgium a mai formában a 18. század végén alakult, Olaszország a 19. század közepén. A legtöbb ország kisebb-nagyobb része idegen uralom alatt állt többször is a történelem folyamán, az örökös európai háborúk következtében.

Lengyelországot a 18. század végétől többször is felosztották és bekebelezték idegen hatalmak, de most ott van és senki nem kérdőjelezi meg a létét.
Lehetne kutatni, hogy mi okozta ennek az országnak ezt a tragédiát, és hogy miért büntette Európa ezt az országot. Miért csak a Monarchia egyik felét csonkították meg ilyen brutális mértékben? Az erőteljesebb fél, Ausztria még magyar területeket is kapott. Mindenesetre úgy érezzük, hogy Európa kegyetlenül elbánt a magyarsággal és az Unió sem oldja meg ezeket a sérelmeket számunkra. A kiáltvány mögött nem egy intellektuális csoport áll, nem is az írók, költők kezdeményezése és a politikusoké sem, hisz a magyar intellektüelek túlnyomó része teljesen elszigetelte magát ettől a problémától . Azonban, ha felmérjük a mai helyzetet, azt találjuk, hogy a magyarság nagy többsége így érez. Az Unió túlságosan nagy türelmet kíván tőlünk ahhoz, hogy egy békés Európa felépüljön. És a szomszédok? Semmilyen követelése nincs az Uniónak velük szemben. Úgy hat, mintha a két világháború rettenetes rombolásait a magyarság okozta volna, mert az talán indokolná ezt a bánásmódot. Ahogy tudjuk a 2. világháború okozója Németország, és még Németország is kielégítő békét ért el a 90-es években, amikor is a két Németország újra egyesülhetett. Miért maradt velünk magyarokkal minden változatlan? Két ok elég nyilvánvaló: az egyik az, hogy Magyarország nem nagyhatalom, a másik pedig az, hogy elhitették ezzel a néppel, hogy ezen az állapoton nem lehet változtatni.

Ez utóbbi okban nagy szerepe volt a kommunista kormánynak és a mai baloldali kormányoknak is. A baloldal teljesen közömbössé vált a nemzetiségi kérdésekben. Még a szomszédos államok durva nemzeti politikája sem ébresztette fel őket. Most pedig mindenki meglepődve figyeli, hogy radikális nemzeti erők jelennek meg a magyar politikában. Ezek a Magyar kormányok megakadályoztak mindennemű egészséges vitát ebben a kérdésben. Sajnos a szembenézést ezzel a problémával nem lehet elkerülni. És jó lesz észbe kapni, ha nem akarjuk, hogy a Kárpát-medence egy terrorista fészekké váljon, vagy egy második Szerbiává. A szövetséges hatalmak egykori döntései most egy nagyon terhes örökséggé váltak az Unió számára. Mivel az Unió erőteljes tagjai most a volt régi szövetséges hatalmak, így ők az örökösei ennek a problémának. Az Unió feladata, hogy a szövetségesek bőkezű adományozását más országok területeiből felülvizsgálja és változtasson a mai helyzeten. Tiszteletre méltóak az Unió célkitűzései. Hiszen igazi demokrácia és háború nélküli békés együttműködés nagyon is szükséges lenne ebben a régióban, amelynek történelme dúslakodott a háborúkban. Furcsa módon, ezen uniós igyekezet ellenére, a nemzeti érzés inkább erősödik Európában. Gyakorlatilag minden ország naconalista. Lehetséges, hogy ez egy más fajta nacionalizmus, de sajnos ez a mi közvetlen szomszédainknál a régi fajta gyűlölet, és néhány uniós országban sincs igazi változás. Demokratikus rendszert kíván az Unió létrehozni és ugyanakkor elnézi azt, hogy terrorizálják a magyarokat a velünk szomszédos országokban. Ez a folyamat már évek óta tart.

Az Unió az egyetlen erő, amely képes lehet békés megoldást találni. Amíg a magyar kérdést nem rendezik, nem lesz béke a Kárpát-medencében, ezt szeretnénk újra és újra kihangsúlyozni. Gyakorlatilag a győztes hatalmak mind kivonultak az elfoglalt országokból hosszabb– rövidebb idő után. Még az oroszok is kivonták csapataikat Magyarországról 45 év után, pedig ők háború árán szerezték meg ezt a területet. Miért van az, hogy a románok, szerbek, szlovákok, ukránok,osztrákok mozdulni sem akarnak. Pedig ezek a népek ajándékba kapták a magyar területeket, harc nélkül. Sajnos az a helyzet, hogy területet egy ország sem hajlandó feladni, a végsőkig ragaszkodik hozzá. Jó példa erre Spanyolország és a baszk mozgalom, vagy Oroszország és Csecsenföld. Egy demokráciában minden alattvaló jogait tiszteletben kellene tartani és polgárai szabadon használhatják saját nyelvüket, továbbá az autonómia is az alapvető jogok része kellene hogy legyen. A megszállott területeken csak látszólagos a nyugalom, hiszen az ott élő magyarság rengeteget szenvedett 90 év alatt és szenved ma is. Jogaiktól megfosztották, üldözték, kitelepítették őket. Békéről, egyenjogúságról szó sincs a mai napig ezekben az országokban. Ez az állapot, ha fájdalmasan is, de elfogadható volt a 9o-es évekig. Az orosz csapatok kivonulásáig remény sem volt egy kelet-európai rendezésre. De mi történt a 9o-es évek után, a demokráciában? Semmi változás. Hogyan is gondolhatják az európai országok, hogy a magyarságnak ez az állapot kielégítő? Nem hiszem, hogy bármely ország elfogadott volna hasonló állapotot évtizedekig. Vajon Franciaország elnézte volna 90 évig, ha megcsonkítják úgy, hogy területe felét felosztják Spanyolország és Olaszország között. Pedig Magyarországgal ilyesmi történt a trianoni döntés következtében. Az sem épült be az európai gondolkodásba, hogy tulajdonképpen az amerikaiaknak köszönhető mind a két világháborúban a győzelem, és az amerikaiak a maguk módján a demokráciák fennmaradásáért küzdöttek. Talán a magyarságnak is Amerikához kellene fordulni segítségért, mint ahogy azt Európa tette a két világháborúban.

Konklúzió:
Úgy tűnik, hogy az Unió nagyjából elérte a célját Nyugat-Európában és a Nyugat megértette, hogy az együttműködés az egyetlen út, de Kelet-Európában más a helyzet. Itt még most is gyűlölet él a nemzetek között. Ezen tények ellenére lehetséges az, hogy a magyarság továbbra is a passzivitást választja, az elmúlt 20 év is ezt sugallja. De még szerény becslések szerint is a lakosság több mint a fele teljes mértékben elszegényedett és elkeseredett, a kormány korrupt, csődbe vitte az országot.

Semmi remény nincs a javulásra, ahogy az kitűnt a múlt eseményeiből. Az Unió ugyan sok anyagi segítséget adott az országnak, de az Unió segítsége a demokratikus elveket már nem érinti.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2008 Magyar Krónika Rt