A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Hullámaiban a tenger

Magyar Krónika, július 17.
Szabó Katalin
Montreál

Ezen a címen jelentette meg az Editio M Kiadó az ismert bencés szerzetes és zen mester, Willigis Jäger és Christoph Quarch filozófus beszélgetését a misztikus spiritualitásról. Különlegessége ennek a könyvnek Willigis Jäger nem mindennapi életútja, gazdag tapasztalataiból leszûrt kozmikus szemlélete, egységben gondolkodása.

A bencés szerzetes és pap - a würzburgi Szent Benedek ház vezetõje - választ keresve emberi létünk valódi kérdéseire, évtizedekig tanulmányozta a keresztény misztikusokat, ám a katolikus lelkiség adósa maradt a felelettel. Fordulatot hozott életében az a hat esztendõ, amelyet egy újonnan alapított bencés monostorban, Japánban töltött, ahol módja volt betekintést nyerni a keleti világnézetbe, és egyúttal kívülrõl megfigyelni a keresztény hit-építményt.

Tanulmányozva a nagy világvallások - kereszténység, zsidóság, buddhizmus, hinduizmus és iszlám - misztikus hagyományait, a keresztény világlátáson nevelkedett olvasó számára elsõ pillantásra talán meghökkentõen új felismerésre jutott. Szemben a nyugati kereszténység felfogásával, amelynek teológiájában „Isten nem annyira az, aki mindenben benne van, hanem sokkal inkább az, aki uralkodik mindenek felett", azaz „Isten nincs benne a teremtésben, hanem õ áll mindenek felett", Jäger abból indul ki, hogy „Isten nem egy tõle ontológiailag eltérõ világ teremtõje, hanem a lét és nemlét egysége, amelyben Isten és világ, szellem és anyag, lét és nemlét nem válik el egymástól.

Amit mi, nyugatiak Istennek nevezünk, azt ez a könyv Egyetlen Valóságnak fogja fel, amely sokféle alakban nyilvánul meg, mégis mindig önmaga marad. Épp úgy, mint a tenger, amely milliónyi hullám alakját ölti fel, mégis mindig ugyanaz a víz marad." Szerinte a vallások modellek, amelyek segítségével az ember megpróbálja megérteni önmagát és a világot. Nem önmagukért vannak, hanem azért, hogy tanításukkal, szertartásaikkal, imáikkal és lelkigyakorlataikkal elvezessék híveiket ugyanahhoz az Istenhez vagy az Elsõ Valósághoz. A modell azonban nem egyenlõ a valósággal, annak csupán magyarázatául szolgál.

A modell természetébõl fakad, hogy amint felbukkan egy új ismeret a leképezett dolog valamely összetevõjérõl, meg kell változtatni a modellt ahhoz, hogy továbbra is visszaadhassa a vizsgált dolog jellemzõ sajátságait. Ha tehát „megváltozik a világlátás, a vallásoknak is kellene, hogy legyen annyi bátorságuk, hogy új modelleket alkossanak, vagy a régieket új módon értelmezzék, máskülönben sokkal inkább befalazzák az embert, mintsem utat nyitnának számára." Willigis Jäger nem állít semmilyen abszolút igazságot, nem akar senkit meggyõzni, csupán megkísérli a régi igazságokat más fényben feltüntetni. „Úgy vélem, Kelet és Nyugat misztikájában megtaláltam a válaszokat a lét kérdéseire. Olykor úgy tûnik számomra, hogy a misztika a teológia megmentõje", írja a könyv elõszavában.

A misztika meggyõzõdése szerint nem Istenen és világon túl van, hanem oszthatatlan Egy, ekképpen egyszerre Isten és világ. „Bár a tengert és a hullámot más-más névvel illetjük, lényegük mégis a víz." Jäger nem utasítja el a hagyományos teológiát, csupán vitát kezdeményez, mert úgy érzi, hogy „ a keleti világszemlélet - nem utolsó sorban azért, mert sokkal közelebb áll az evolúciós történéshez és ezáltal a mai kor világnézetéhez - nagy kihívást fog jelenteni a keresztények számára ebben az évszázadban. Ez a század a misztika és metafizika évszázada lesz."

Beszélgetõtársa, Christoph Quarch filozófus így vall találkozásukról: „Itt volt valaki, aki képes volt életrõl és halálról, feltámadásról és újraszületésrõl, csodáról és szentségrõl oly módon beszélni, hogy az teljesen megfelelt hosszú filozófiai tanulmányok során kifejlesztett intellektuális igényeimnek. Úgy beszélt Istenrõl, hogy nem használta azokat a kilúgozott fogalmakat és frázisokat, amelyeket sok vasárnapi istentiszteleten végig kellett szenvednem… Az elsõ találkozást hamarosan követte az a hosszabb, elmélyült beszélgetés, amelybõl ez az interjú-kötet megszületett.

Bírálói számára Willigis Jäger elõrebocsátja, a könyv a mindannyiunkban felmerülõ kérdésekre adható válasz kísérlete, egy lehetséges válasz a többi között. Eckhart mesterrel szólva, aki, mert nem tudta pontosan, megértették-e prédikációját, így fejezte be mondandóját: „Aki megértette ezt a prédikációt, annak szántam."
Willigis Jäger: Hullámaiban a tenger

EDITIO M Kiadó Kft Szentendre, 2000
Felelös kiadó: Marghescuné Hunor Mária

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt