Magyar Krónika
A Bethlehemi Csillag
Magyar Krónika 2020. 12. 20. kultúra Dr. Pungur József
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A KENGURUAz asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korántsem fiahordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd.
hirdetés
Klikk ide
 "Mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének"
(Máté .  2:10).
Karácsony szimbólumai közül talán a Iegjellemzőbb a csillag, amely ott ragyogott a betlehemi jászolbölcső felett, s amely útat mutatott a keleti bölcseknek a Megváltó Krisztus Jézus felé. Mit üzen nekünk – késői Krisztuskeresőknek a betlehemi csillag?

A csillag mindenek előtt fényt jelent a sötét éjszakában. A csillagok fénye nélkül az éjszaka sötétje nyomasztó lenne. A legnyomasztóbb álmok csillagtalan éjszakakon rémítenek. A betlehemi csillag azt jelenti az emberiségnek, hogy a sötét jövőben van egy fényforrás: Krisztus – a Megváltó és amit Ő jelent: a Megváltás! Krisztus: "Lux in tenebris" – fény a sötétben! Ezt vallották minden korok hívői, s ezt valljuk mi is. Amikor a jövő sötétnek tűnik –  nem csak az emberiség előtt, de minden egyes ember előtt is – akkor hangzik az íge bíztatása: van fény: Krisztus! Karácsony üzenete ebbőI ez: lássuk meg, hogy Krisztus a világ világossága. A sors bizonytalansága és homálya, sőt még a halál sötétje felett is egy csillag ragyog: az üdvösség, élet, és örökélet csillagfénye: Krisztus! Vajon belevilágit-e a karácsonyi csillag fénye a mi hosszú magyar éjszakánk sötétségébe?

A csillag azután: útmutatás. Régi utazók, sivatagokat átszelő karavánok és tengereken közlekedő hajósok a csillagok szerint tajékozódtak. A csillagok mutatták az útat, amelyen haladniuk kellett, hogy célba érjenek. Ezért a csillag útmutatása az életet jelentette számukra. Ha nappal el is tértek a kitűzött útiránytól, az éjszaka csillagai után mindig megtalálták a helyes irányt. Számukra a sötét, felhős és csillagtalan éjszakánál alig volt nagyobb veszély. A mai emberiség többsége nem a bethlehemi csillag után tájékozódik; nem Krisztus által világitott

útakon jár, hanem láptüzek lidérces villogása, hamis fénye után fut – míglen belevész a mocsár bűzös, fertelmes és halálos  mélységébe. Az emberiség  ezért veszélyes útakra tévedt, s veszélyes útakon jár: konfrontációk, háborúk, elnyomások, politikai és hegemonisztikus ellentétek a szélhullás szélésre sodorták az emberiséget. A kihalt és élettelen bolygók azt mutatják – mondja egy író –, hogy ott valamikor olyan lények élhettek, akik nem tudtak megegyezni egymással s inkább elpusztították világukat önmagukkal együtt. Az istentelenség útja halálos mélységfelé viszi az emberiséget! Krisztus fénye nélkül tévelyeg a világ. Sokan elvesztették életük útját és nem találják azt. Ezért van tele a világ útjátvesztett emberekkel, csellengőkkel, lézengő lovagokkal, akik nem ott vannak, ahol lenniük kellene, nem azt csinálják, amire küldettek, akik ezért bajt, összevisszaságot és káoszt teremtenek szüntelenül maguk körül – s minél magasabban állnak annál rettenetesebbet – s közben azt hiszik, hogy a legkonstruktivabb munkát végzik: új világot kovácsolnak! Krisztus fénye nékül vak és tévelygő az ember. Vajon mi azt az útat járjuk-e amit ez a csillag fénye világít meg?

A csillag – reménységet is jelent, mert világosságot sugároz és útat mutat. Mai világunk tele van reménytelen emberekkel. A legtöbb ember arca: semmitmondó, üres vagy szomorú tekintetet tükröz. A betlehemi csillag reménységet sugároz. A Messiás megszületése azt jelenti, van remény a bűn ellenére, mert Krisztus bűnbocsánatot ad. Van remény reménytelen helyzetekben is, mert Krisztus örök és elveszíthetelen reménységgel ajándékoz meg. Van remény az életet mosolyogva kezdőnek, a komoly arcu helyét keresőnek s a fájdalmak között elbúcsúzóknak – azoknak ezen élet, ezeknek az örökélet krisztusi reménysége! Templomok tornyán csillag jelképezi a betlehemi csillagot s azt, hogy abban a templomban az íge fénye, útmutatása és irányítása: a reménység és örökélet beszéde hangzik. Vajon akarjuk-e, hogy ez a fény ömöljék ránk,  szeretnénk-e, hogy ez a fényözönben vegyen körül, akarunk-e a mennyei fény világában járni: a Krisztus fényes csillagának reménysége alatt élni? Ha igen: látogass el templomodba ezen a Karácsonyon; ahol vár a Krisztus fénye, útmutatása és reménysége!

E fényben élni jelenti karácsony igazi lényegének, ajándékának és örömének megtalálását!