A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 

Magyarok maradtunk…
Sopron város évfordulóján

Magyar Krónika, december 6.
Kiss Ida
Montreal

Az úgynevezett nyugati magyar megyék, a későbbi Burgenland, és benne Sopron ügye két ízben szerepelt a nagypolitikában. Eloször 1919-ben, midon a kérdés egyáltalán felmerült és a békekonferencia Ausztriával és Magyarországgal megkötött békeszerződésektől eltérően, a győztes hatalmak lehetové tették, hogy Sopron és környékén népszavazás döntsön e zóna hovatartozásáról. Az elhatározás gyakorlatilag Sopron és környéke Magyarországhoz történő visszacsatolását jelentette, mert a kérdésben érintett részvevők a népszavazás kimenetelével előre tisztában voltak.

A történelem során három ország küzdött Nyugat-Magyarországért.
A területre nemcsak az osztrák és magyar állam tartott igényt, hanem Csehszlovákia kormánya is. Képviselői – Benes, Masaryk, Chervin, Lakatos – már 1915-ben kidolgozták az u.n. korridor (folyosó) tervet. A korridorral, a történelmi magyar határtól, a Lajtától keletre, kb. 100 km szélességben – Győrt, Sárvárt, Keszthelyt összekötő vonal meghosszabbításával Murakeresztúrig – Jugoszláviával akartak összeköttetést létesíteni. Így megvalósult volna az északi és déli szlávok kapcsolata Danzingtól Triesztig. Ezáltal Csehszlovákia tengeri kikötőhöz jutott volna.

A területen élő 47 millió lakos 6 millió katonát állíthat ki – érvelt Chervin – és a korridor védőgátat jelentene a pán-germanizmussal szemben, megakadályozna mindenféle német-magyar reviziós kísérletet, így a békét, Közép-Európa stabilizálását szolgálná. A délszlávok is követelték Szentgotthárdig a területet. Igényüket azonban nem kapcsolták össze a korridor megvalósításával.
Sopron sorsának alakulása magyar szempontból önmagában véve is fontos volt, mert eggyel csökkenthette az elcsatolásra ítélt határközeli városok számát, de az ügy jelentőségét tovább növelte, hogy precedenst jelentett a békeszerződésnek a győztes hatalmak egyetértésével történő reviziója szempontjából.

Sopron 1100 éven át Magyarországhoz tartozott, mint szabad királyi város, a magyar korona tulajdona volt. A történelemben egyedülálló példa, hogy a háborúban két vesztes, szövetséges fél közül az egyik területet igényeljen és kapjon a másikéból. Ez a becsületes emberek lelkében felháborodást váltott ki.
Sopron össz-népességének anyanyelv szerinti százalékos megoszlása 1910-ben: magyar 44,2 %, német 51,1 %, majd 1920-ban 48,8, illetve 48%, a többi egyéb. A német anyanyelvűek közül 1920-ban a kétharmad rész magyarul is beszélt, egyharmad viszont csak németül. A német nyelvűek közül is jelentős rész, a „hűségesek” hazájuknak Magyarországot tekintették. A hűségesek a soproni társadalom valamennyi rétegében megtalálhatók voltak.

Osztrák részről is úgy ítélték meg a város társadalmi rétegeinek várható magatartását, hogy a népszavazáskor jelentősebb részük Magyarországra szavaz. Ugyancsak a soproni 2460 lélekszámú zsidóság is a Magyarországhoz tartozásra szavazott, mert az üldözésük itt csökkenőben volt, míg Ausztriában a baloldal visszaszorításával emelkedett. Véleményüket a bécsi rabbi felhívására sem változtatták meg.
A népszavazás 1921. december 14. és 17-e között zajlott le.

Sopron sorsát, tekintve, hogy a városban a magyar anyanyelvű lakosság, mint említettük 48,8 %-ot tett ki, a hűségesek, a német anyanyelvűek: értelmiségiek, poncichterek, gazdapolgárok szavazatai döntötték el. A poncichterek nem akaratuk ellenére szavaztak Magyarországra, hanem önként, meggyőződésből.
A soproniak számára felejthetetlen dátum 1921. december 17-e, délután 4 óra, amikor a M. Kir. Tiszti Leánynevelo Intézetben (ma Ruhagyár) a szavazatok összeszámlálása befejeződött és kihírdették az eredményt. Schober kancellár telefonon történt érdeklődésére az egyik antant katonatiszt tájékoztatásul a telefonkagylót a nyitott ablakon át kitartotta az utcára. Sopron 11 templomában zúgtak a harangok.

Ezrek özönlötték el az utcákat, az emberek lelkéből szállt fel az egek Urához a köszönet. Köszönet a soproni népszavazás magyar igazságának diadaláért, köszönet a hűség jutalmául az egy talpalatnyi földért : Sopronért. Megkönnyebbülten sóhajtották : „Hála Istennek, magyarok maradunk!”
Soproni Thurner Mihály, aki 1918. és 1941. között töltötte be a polgármesteri tisztséget, így a népszavazás előkészületeiben is érdemeket szerzett. Beiktatásának kezdetétől nagyhatású beszédeiben hangoztatta céljait: „- Tisztségemben csak a város érdeke és az igazság fog vezetni. Mindenkinek vallási és politikai meggyozodését tiszteletben fogom tartani.

A felekezeti elfogultságot és a politikai pártoskodást szóhoz jutni elhatározásaimban nem engedem.....Hogy Lackner Kristóf örökségére méltó lehessek, a városházát szent helynek tekintem, amelyen más politikát nem fogok csinálni, mint a város politikáját, vagyis a város érdekeinek hűséges, előrelátó szolgálatát” – mondta első, polgármesterként tartott beszédében.
Értékes munkáját a népszavazásokat követő nehéz időszakban végezte, fő törekvése a város gazdasági életének újraindítása volt. A polgármester mindvégig arra törekedett, hogy a népszavazás erkölcsi tőkéjét gazdasági támogatásra, kedvezőbb jogi környezet kialakítására válthassa át.
Egyénisége, pénzügyi képességei, széleskörű műveltsége, gondviselésszerűen adományok voltak a város számára.

Montreálban különösen közel érezzük magunkhoz ezt a történetet, mivel Thurner polgármester fia, Ferenc itt élt köztünk, ismertük és nagyrabecsült barátként emlegetjük. Özvegye, Gyöngyi ma is a magyar közösség kimagasló alakja.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt