Magyar Krónika
Messiás és Messiások
Magyar Krónika 2019. 12. 22. gondolatokdr. Pungur József  
ESEMÉNYEK Tovább
TERMÉSZETRAJZBÓL: KITŰNŐEgy írással foglalkozó emberre nem csekély szégyen, ha azt kell bevallania, hogy soha nem szokott álmodni. Hát ez az én esetem. Éppen ezért valósággal megdöbbentem, midőn tegnap éjjel megboldogult természetrajz tanárom kopasz feje tűnt fel előttem.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Te vagy-é az, aki. eljövendő, vagy mást várjunk? (Lukács 7:20)
"A mélységből kiáltok Uram"...hangzik évezredek óta az örök adventi imádság Istenhez. Mindig akkor erősödik fel amikor egy-egy civilizáció a végnapjait éli. Akkor amikor egy hatalom már nyiltan áthág minden örök erkölcsi törvényt, uralkodása, kapzsisága kizsákmányolása, elnyomása milliók meggyötört, kizsigerelt, már az állati sorba taszitott ember puszta létét fenyegeti, amikor már nem remélhet segitség sehonnan és nincs sehol a földön olyan hatalom mely megszabadithatná, nos ilyenkor tör fel a halára szánt ember lelkének mélységéből mintegy halál-sikoly az örök adventi imája, a de profundis kiáltása a Mindenség Urához szabaditásért, megváltásért esengve.
A történelem mélységében oly sokszor elhangzó emberi kiáltást először a zsoltáros ajkáról elhangzottként jegyezték föl.  Valószínű akkor amikor levert népét a győztesek Asszíriába vagy Babilóniába hajtották fogságra.

Feltört ez az ima az őskeresztények üldöztetésének évszázadaiban a meggyötört hívő lelkekből, amikor római császárok elnyomása alatt korbácsütésektől nyögtek, cirkuszok prondján vadállatok marcangolásának halálhörgései közepette, amikor nem látszott  a szabadulás lehetősége sehol a horizonton. Egy velejéig megromlott, erkölcstelen, rabszolgatartó és elpuhult társadalomban ahol  a gazdagok egyre gazdagabbak, s a szegényebben egyre szegényebbek lettek, akiknek élete semmit sem számitott már – az új hit futótűzként terjedt, mert alapeszméje minden addig tapasztalatnak ellenkezőjében gyökerezett: a könyörületességben, az emberi méltóságban, egyenlőségben, Istenben, a megváltásban való hitben és erkölcsben. Az összeomló római birodalom romjain kisarjadt és felnövekedett a jövendő élet hajtása: a Keresztény Európa.

Korunk a megöregedett, önmagukat felélő, elgyengült világbirodalmak összeomlásának kora. Alig harminc éve a világtörténelem egyik levéresebb hatalma a kommunita birodalom omlott össze a szemünk előtt – jóllehet roncsai igyekeznek túlélni és tovább pusztítani. A helyébe lépő globalizált kapitalista világnak sem kellett több mint húsz év ahoz, hogy mérhetetlen és regulázást nem tűrő féktelen kapzsiságában kitermelje önmaga halálos kórját: a megisnétlődő pénzügyi világválságot amely menthetetlenül világgazdasági válságot idéz elő – amelyben újra és újra benne leszünk. Megroppant és fölállni aligha fog tudni már. Sorsa csak enyészet lehet. Sajnáljuk talán? Nem! Hiszen nem hozott semmiféle megoldást a világ égető problémáira – egy mozgató motívuma van csupán: a mérhetetlen harácsolás mindenre és mindenkire való tekintet nélkül! Az emberiség felemelése helyett a maga ekölcstelenségét terití a világra. Politikalilag "korrekt" lett az istentelenség, az erkölcsi normák elvetése, a nevelés leépitése, a másság piedesztálra emelése, az elvtelen, csak magának kaparó életvitel, az élet "hedonisztikus" elve; egy "új" Európa épitése a 2000 éves kereszténység kihagyásával, nemzet, faj tagadásával – mindenféle ősi gyökér felszámolásával. Szenvtelenül engedte a föld, a vizek és a levegő mérhetetlen elszennyeződését, a föld kincseinek kiszipolyázását és elherdálását. Immár 100 éve, hogy  szenvtelenül ránkerőszakolták Trianon békediktátumát, amin még Hitler is enyhített, s amit Párizsban kéjelegve ismételtek meg, beszoritva minket egy életképtelen, gyűszűnyi országba ahonnan tehetetlenül nézhetjük határaink mellett halálra szánt véreink egyharmadának  vergődését, elnyomását, lassu felszámolását és elpusztítását. Ráadásul meg ránk ültetnének egy olyan kormányt amelyik egy haldokló rendszer utolsó csatlósává tenné országunkat.  

Egy  összeomló "szép új világ" romjai között vergődve, amikor sehol a láthatáron nem látszik megoldás – belőlünk is felszakad az örök adventi kiáltás Isten felé: de profundis...!

A veszedelmet amiben benne lesznk már egyre többen látják, viszont a kiútról  megoszlanak a vélemények. Szinte közös vonásuk a külső, a politikai szférában megtörténő változás. Erre azonban aligha lesz belátható időn belűl valós lehetőség. Egyetlen járható út maradt nekünk: az ami mindig is volt a megújulás titka: egyenként kell megújulnunk belülről, szívünkben és lelkünkben. Amig ez megnem történik a gyökeres változás csak "sültgalamb várás" marad. A változást helyettünk senki más nem fogja elvégezni! Ám a változás csak akkor fog megörténni ha egyen-egyenként visszatérünk régi, megtaró gyökereinkhez: Istenhez, hithez, erkölcshöz, felelősség-vállaláshoz, ősi hagyományainkhoz, magyarságunkhoz és édes hazánkhoz.

Magyar adventünk – várakozásunk – csak így fog boldog beteljesedéssé válni!
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212