A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Sport :: Humor 
 
the hungarian world connection 

 

AKTUÁLIS
 Február 25: a kommunisták áldozatainak napja
 "ÚJ VIZEKEN JÁROK…."
 Tisztelt Olvasóink!
 A székelységnek!
 Magyar-román kormányfõi csúcs a kedvezménytörvényrõl
 Arabvilág Amerikában

 

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

A székelységnek!
Kállai Eszter

január 19

Jókai Mór: A jövõ század regénye
(Mindenkinek, akit kicsit is érdekel napjaink élete, az emberiség jövõje, olvasásra ajánlom ezt a könyvet. Jókai ezt a könyvét l896-ban írta. A XX. század végérõl szól. A székely Tatrangi Dávid a regény fõhõse. Õ igyekszik az emberiséget kimenteni a gonosz hatalma alól. A regény 2000-rel zárul.)

A könyv I. kötetének Mi az a Sabina fejezetébõl idemásolok egy részletet. Talán nem fölösleges.
(Érdemes elgondolkozni, összehasonlítást tenni.Mennyire felel meg a mai székelységre Jókai jellemzése? Ha megváltozott, vajon miért, miben és ki a felelõs érte? Hol van Tatrangi Dávid? Míly szükség lenne rá! No, de hogy mondja a közmondás? Ami késik, nem múlik. Örülnék, ha minél több székely elolvasná ezt a részletet, aztán a könyvet (ha még nem olvasta). Ismerjen magára!

Íme a részlet:
"Van egy magyar népfaj, mely a legszélsõbb határszélt foglalja el keleten: a székely. Kitünõ sajátságokkal elhalmazott egy nép. Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szokásaiba nem vegyült soha semmi idegen. És amellett megvannak benne minden nemzetnek a jó tulajdonságai. Honszeretõ, szabadságvágyó, mint a svájci; - szavatartó, hidegvérû, mint az angol; - okos vállalkozó, számító, mint a zsidó; - jó katona, mint az arab; - mértékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz; - magán segíteni tudó, idegentõl írtózó, mint az olasz; - találékony, mint a jenki; - tiszta, mint a hollandi; demokrata, szabadelvû, mint a francia; és kitartó, mint az orosz; és mindenek felett szapora, mint a zsidó és a szláv; vallási türelem dolgában pedig elõtte van minden nemzetnek a világon.
Földét a székely el nem pazarolja, kopár hegyoldalait a bánáti, kanahán- iszapért be nem cseréli; rablót, zsiványbandát a székely nép maga közt meg nem tûr soha; becsületszava erõsebb, mint a pecsétes írás; - a nyegle szavára nem hallgat; - mindenét, amire szüksége van, maga állítja elõ; öltönyének (pedig szép viselete van) minden darabját otthon készíti el, idegenre nem szorul. Azzal, amilye van, maga kereskedik,messze földre elmegy becsületes nyereségért s még a királyon is tud nyerni; zsidó, görög közötte meg nem él; - minden férfi katonának volt nevelve egykor, úgy hogy a nõk mívelték a földet. És minõ földmivelés volt az! Akár Japánban. Háton hordták fel a trágyát a sziklatetõre s onnan szánon eresztették le a termést; minden foltja a termõföldnek egy kert! Házaik építéséhez nem kell nekik építész, pedig azok kívûl csinosak, belül tiszták; az építésnél egy egész falu népe segít az új gazdának kézi munkájával - ingyen. Bor nincs az egész Székelyföldön; ott nem terem, pénzt pedig nem adnak érte: azért aztán korcsma nincsen, ártatlan fenyõvizecskéjét minden család otthon fõzi meg magának s meggybor meg mézsör a lakodalmak fényüzése.
Arisztokratát ott nem ismernek, minden ember nemes ember; a suffrage universellet elõbb gyakorolták a székely székek, mint Franciaország, mint Amerika, s népképviseli alkotmányt élveztek, mikor még Európában senki sem ismerte azt, maga Magyarország sem. Vallási ügyekben pedig a székely nép a legjózanabb; minden keresztény felekezet békés együttélését hirdetik egymás mellett álló templomaik. Az egy Istent valló unitáriusok legnagyobb tömegét õk szolgáltatják az európai statisztikának; náluk huzódhatott meg a szombatosok felekezete; és az elsõ királyok által kiirtott õsvallás, a rhabonbánok, a gyulák napimkádó tisztelete is legtovább tartotta itt fenn magát; ennek az eredeti betûit ma is tartogatja még a csikszeredai templom felirata. A rovásbotokra vágott õs magyar dalok szövegét õk õrizgették legtovább . S van egy sajátságos adománya a székely népnek: a találmányok kimesterkélése.
A falvakban, a magányos lakokban elõ-elõkerül egy-egy naturalista gépész, aki a furfangos mozdonyok kitalálásában töri fejét. Fegyvereket találnak fel, miket egyszer kell megtölteni s tízszer lõnek; kútgépeket, mikkel egy gyermek öntözhet egész kertet; kelepcéket, mikben a medve megfogja magát; arató, cséplõ eszközöket, mik egy ember kezében háromnak a munkáját végzik; lakatokat, miket minden egyszerûségük mellett nem lehet a beavatatlan kéznek felnyitni; sajátságos zenemüszereket; volt egy naturalista mechanikusok, aki egy városnak olyan kutat készített, mely zenemüveket játszott, mikor vizet huztak belõle. A székelyben megvan az ösztön mindent magától találni fel, mint a kinaiban. És a mellett minõ családi áldás! Akkora darab földön, amekkorán Magyarország akármiféle népfajából nem tudna megélni több kétszázezernél, a székely fajnak félmilliónyi ivadéka él. És tisztességesen él. A székelyt nem látod, hogy koldulni jöjjön Magyarországra, székely koldust éppen úgy nem látsz idegen ajtó elõtt, mint zsidó koldust. A székelyt nem látod se rongyosan, se mezítláb. Pedig egyik falu kapuja a másikéhoz egy hajításnyira van. Minden falu be van kerítve, s kapun kell bemenni. S azok nem szétszórt rongyos házikókból állanak, hanem tisztán tartott fasoros utcákból, minõk a németek lakhelyei.
A XX-ig században már a székely nép száma a nyolcszázezer lelket meghaladta. Ha a székely faj itt volna Magyarország közepén, azóta benépesítette volna az egész országot; ha a fõváros közelében volna, kezébe volna az egész magyar ipar és kereskedelem. És minõ szép faj! Annyi szép szabályos, jellemzetes arcot nem látni sehol a kerekföldön, mint a székelyeknél. Minõ változatosság a nõi szépség typusaiban! A svéd nõk szõke, gazdag fürtjei, piros arca, ideges termete, s a spanyol hölgyek fekete szemei, naparanyozta arcszíne, a kaukázi gyöngéd finom körvonalak, a görög classicus arcmetszetek mind együtt találhatók e kis darab földön. És tartós szépségek. A harmincéves nõ még piruló hajadonnak látszik, s az ötvenéves matrona délceg termetére, nemes arcára csak fehér hajszálai vallanak a lefolyt idõrõl.Egész falvak vannak, amikben a nõi arcokból egy merõ book of beuatys -t lehetne kiállítani. S e szépségek szellemi tulajdonai is nemesek. Hûség, kitartás, engedelmesség, hallgatagság. És különös adományuk az, hogy vérük tiszta, egészséges."
(Ennek a székelységnek a fia volt Tatrangi Dávid. Remélem, a mai székely anyák is szülnek hasonlókat.)

Kállai Eszter H-1243 Budapest Pf. 698 Telefon: 00-36-1-332-6550
Gépcím: szepen.emberul@axelero.hu
Honlap: http://szepen.4t.com és www.irodalom.de

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt